Ban Tổ Chức 

                           Liên hệ                            

Chị Nguyễn Thị Tuyết Lê

Email: Lentt(at)via.org.vn

 

Chị Đặng Quỳnh Chi 

Email: Chidq(at) via.org.vn

 

Chị Bùi Thị Hạnh Quyên

Email:Quyenbth(at)via.org.vn

 

Hiệp Hội Internet Việt Nam
Tầng 4, Tòa nhà IC, 82 Duy Tân, HN
Tel: (+84 24) 3 633 0355 | Hotline: (+84) 34 456 0486